KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW ORAZ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZY KONTAKTOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ FIRMY INLADER

 

1. Administratorem danych osobowych jest Inlader sp. z o.o., ul. Armii Poznań 1, 62-030 Luboń
2. Kontakt w sprawach danych osobowych:
– telefonicznie: +48 61 8965578
– pod adresem e-mail: inlader@inlader.pl
3. Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Inlader przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz dla celów rekrutacji , w szczególności: imię i nazwisko, nazwa (firma), skrócona nazwa (firma) i adres prowadzonej działalności gospodarczej, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), oraz w zakresie skierowanych przez Państwa zapytań i informacji zawartych w formularzach kontaktowych na stronie internetowej firmy Inlader.
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
– odpowiedzi na Państwa zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz
– przeprowadzenia procesu rekrutacji
(podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.
5. Konsekwencje braku podania danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych, w tym oznaczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej firmy Inlader jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na Państwa zapytanie lub przesłanie oferty oraz przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości spełnienia powyższych działań.
6. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom, podmiotom do przetwarzania przedmiotowych danych osobowych, którym firma Inlader zleca świadczenie usług, wymagających przetwarzania danych, m.in. współpracującym z firmą Inlader podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne. Dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom publicznym, np. Policji, Urzędowi Skarbowemu oraz innym organom kontroli.
7. Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, jak także do upływu okresu archiwizacji danej sprawy.
8. Prawa osoby udostępniającej dane osobowe.
– mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
– powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres siedziby firmy Inlader lub za pośrednictwem e-mail: inlader@inlader.pl;
– w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.